Thursday, August 1, 2013

Jenolan Caves - غار جنولان

این غار در حدود دوساعت و نیم با ماشین تا سیدنی فاصله داره ، حوالی Blue Mountain است و واقعا زیباست. زیبایی غار در عکسها واقعا مشخص نیست و باید از نزدیک دید تا بشه حسش کرد. 
1 comment:

Mojgan Shad said...

Kheili ziba va didani..