Friday, December 13, 2013

Sam Dastyari, First Iranian Senator in Australian Parliament, سهند دستیاری (سام(


اولین سخنرانی سهند دستیاری (سام ) فرزند ناصر و الهه از دوستان عزیز ما در کانون اکنون که در سن سی سالگی به عنوان نخستین سناتور ایرانی در مجلس سنای استرالیا سخنرانی کرد. این موفقیت را به ناصر و الهه عزیز و همچنین به همه ایرانیهای مقیم استرالیا تبریک می گویم. 


نکته جالب این سخنرانی تاکید سهند بر گذشته و ملیت خود است و چه با افتخار از آن سخن می گوید و آن را بخشی جدایی ناپذیر از خود می داند. سهند جان، درود بر تو

No comments: