Saturday, July 31, 2010

سمینارهای Microsoft و Oracle

در ماه گذشته در 2 سمینار شرکت کردم. اولی سمینار DeveloperDeveloperDeveloper شرکت مایکروسافت بود که با سخنرانی ویدیویی Scott Hanselman شروع شد و در 3 کارگاه مختلف ، سخنرانی های مختلفی برگزار شد که من در سخنرانی های Richard Banks  با موضوع You look like a monkey and you smell like one too با موضوع تست نرم افزار ، سخنرانی Angel Hernandez  با موضوع Some survival tips & tricks for Developers  ، سخنرانی Nick Hodge  با موضوع Adding scripting to your .Net application و سخنرانی Aaron Powell  با موضوع Secrets of an Umbraco Ninja  شرکت کردم. سطح علمی سخنرانی ها خوب بود ولی من شخصا برخی مطالب را دوست نداشتم.
سمینار دیگری که شرکت کردم ،  سمینار شرکت Oracle  بود که باید آن را Sun Oracle  نامید ( چون Sun را هم خریده ) و به بررسی و تحلیل بازار و محصولات خود پرداختند.
به طور کلی توی این سه سمیناری که در از زمان حضور در استرالیا در آنها شرکت کردم ( گوگل ، مایکروسافت و اوراکل ) مطالب مایکروسافت را بیشتر از همه پسندیدم هر چند پذیرایی اوراکل را نیز نمی توانم فراموش کنم ( جای شما خالی ، یاد سمینارهای اتاق بازرگانی افتادم ) ضمن اینکه باید اعتراف کنم که برخی از جلسات فعلا برای من جنبه تمرین listening دارد تا جنبه فنی !!!

1 comment:

پرنده مهاجر (امیر) said...

می بینم که تند و تند داری می ری سمینار تیمسار! خدا رو شکر انگاری کارها کم کم داره روی غلطک می افته. خیلی خوشحالم و امیدوارم که روز به روز هم این روند بهتر بشه امیر جان.

به شادی جان سلام برسون :)