Monday, February 28, 2011

MVC3

دیروز در سمینار Web Camp که از طرف Microsoft برگزار شده ، شرکت کردم. موضوع سمینار MVC بود با نکیه بر معرفی امکانات جدید در MVC3 . تصمیم دارم مطالب این سمیینار را در قالب مقاله ای منتشر کنم تا دوستانی که در ایران هستند هم بتوانند از آن استفاده کنند . پس از آماده شدن مطالب لینک آنرا اعلام می کنم

No comments: